اسکن تیرویید چه می گوید؟(تفسیر اسکن تیرویید)

0
33

اسکن تیرویید

در بیماری گریوز بزرگی تیرویید و افزایش جذب یکنواخت ماده رادیوایزوتوپ دیده می‌شود.

در آدنوم توکسیک افزایش جذب فوکال همراه با سرکوب جذب در سایر نواحی تیرویید مشاهده می‌گردد.

در گواتر مولتی ندولار توکسیک بزرگی تیرویید همراه با نواحی متعدد افزایش و کاهش جذب ماده رادیوایزوتوپ دیده می‌شود. در تیروییدیت تحت حاد و تیروییدیت بدون درد جذب بسیار کم ماده رادیوایزوتوپ دیده می‌شود.

در تیروتوکسیکوز ساختگی نیز کاهش جذب مشاهده می‌گردد.

وجود ید اگزوژن در جریان خون (مانند کنتراست حاوی ید) موجب کاهش جذب در اسکن تیرویید می‌شود.

تیروتوکسیکوز همراه با افزایش یکنواخت ماده رادیوایزوتوپ در اسکن تیرویید و کاهش سطح سرمی TSH مطرح‌کننده بیماری گریوز است.

تیروتوکسیکوز همراه با افزایش یکنواخت ماده رادیوایزوتوپ در اسکن تیرویید و سطح طبیعی یا بالای TSH مطرح‌کننده آدنوم هیپوفیزی ترشح‌کننده TSH می‌باشد.

TSH مطرح‌کننده گواتر مولتی ندولار توکسیک است.

تیروتوکسیکوز همراه با کاهش جذب ماده رادیواکتیو در اسکن تیرویید و سطح پایین تیروگلوبولین سرم مطرح‌کننده تیروتوکسیکوز ساختگی می‌باشد.

تیروتوکسیکوز و درد گردن همراه با کاهش جذب ماده رادیواکتیو در اسکن تیرویید، افزایش سطح سرمی تیروگلوبولین، افزایش ESR و منفی بودن Anti-TPO مطرح‌کننده تیروییدیت تحت حاد است.

تیروتوکسیکوز همراه با کاهش جذب ماده رادیواکتیو در اسکن تیرویید، افزایش سطح سرمی تیروگلوبولین، ESR طبیعی و تیتر بالای Anti-TPO مطرح‌کننده تیروییدیت بدون درد یا فاز تیروتوکسیک تیروییدیت هاشیموتو (Hashitoxicosis) است. اسکن تیرویید به افتراق بیماری گریوز و تیروییدیت بدون درد یا Hashitoxicosis کمک می‌کند.

تیروتوکسیکوز همراه با افزایش جذب فوکال ماده رادیواکتیو در اسکن تیرویید و سرکوب هم‌زمان سایر نواحی تیرویید مطرح‌کننده آدنوم توکسیک است.

اسکن تیرویید جهت ارزیابی روتین ندول تیرویید به‌کار نمی‌رود، البته اگر سطح TSH کم‌تر از میزان طبیعی باشد، اسکن تیرویید درخواست می‌شود.

(تعداد کل بازدید 8 بار ، 1 بازدید امروز)

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید