بیمارى هاى شایع کودکان-قسمت دوم

0
134
بیمارى هاى شایع کودکان
بیمارى هاى شایع کودکان

سرفه
سرفه ىک نوع واکنش دفاعى بدن در مقابل تحرىکاتى است که در گلو، گوش مىانى، حنجره،ناى، ناىژه ها و پرده هاى جنب )پرده هاى پوشاننده رىه ها( اىجاد مى شود. هدف از سرفه دفع ترشحات ومواد تحرىک کنندهٔ خارجى از مسىر راه هاى تنفسى به خصوص ناى، حنجره و گلو است.سرفه ممکن است خشک و ىا همراه دفع خلط باشد. از نظر نوع، سرفه ها به قطارى )پشت سرهم(و تک تک تقسىم مى شوند. چون سرفه ىک عمل دفاعى بدن است، نباىد در موارد خفىف به تسکىن آن اقدام نمود؛ مگر اىنکه سبب خستگى، ضعف و ىا استفراغ هاى شدىد و در نتىجه سوء تغذىه کودک شود.
علل سرفه: سرماخوردگى، آنفلوانزا، سىاه سرفه، سرخک، بىمارى آسم، جسم خارجى درمجارى تنفسى، عفونت لوزه ها و گوش مىانى، سىنوزىت و التهاب حنجره از علل شاىع بروز سرفه درکودکان هستند. باىد با گرفتن شرح حال و معاىنه بالىنى و در صورت لزوم عکسبردارى به علت سرفه پى برد و سپس به درمان آن اقدام نمود.
تنگى نفس
تنگى نفس به علت اختلال در تنفس عادى به وجود مى آىد. عمل تنفس براى تبادل اکسىژن وگازکربنىک صورت مى گیرد و اگر دستگاه هاى تنظیم کنندهٔ تنفس (سلسله اعصاب و مغز) و نىز مجارىتنفسى و رىه ها دچار اختلال شوند تنگى نفس به وجود مى آىد. در تنگى نفس که ىک نوع تنفس مشکل وغىرمؤثر است دامنه حرکات تنفسى زىاد مى شود و عضلاتى که در تنفس عادى از آنها استفاده نمى شودبه کار مى افتند. لذا در تنگى نفس عضلات بىن دنده اى در هر حرکت تنفسى به داخل سىنه کشىده وپره هاى بىنى بىشتر از معمول باز مى شوند تا هواى بىشترى وارد دستگاه تنفسى گردد.
سیانوز (کبودى): حالتى است که اغلب همراه تنگى نفس دىده مى شود و نشانهٔ کمبود اکسىژناست. رنگ پوست و مخاط بدن در حالت طبىعى قرمز متماىل به صورتى است اما در سىانوز لب ها، لاله گوش، انتهاى انگشتان دست ها و پاها و ناخن ها به رنگ بنفش متماىل به آبى درمى آید.

علل تنگى نفس و سىانوز به طور خلاصه به شرح زىر است:
1 صعود به ارتفاعات به علت کاهش اکسىژن هوا موجب بروز تنگى نفس مى شود.
2 به هنگام ورزش به علت افزاىش سوخت و ساز نىاز بدن به اکسىژن زىاد مى شود. اما درکسانى که آمادگى جسمانى کافى ندارند احتمال بروز تنگى نفس و سىانوز وجود دارد.
3 بعضى از بىمارى هاى دستگاه تنفس شامل عفونت هاى رىوى، تجمع چرک در فضاى جنبى،وجود جسم خارجى در مسىر راه هاى تنفسى و غىره، موجب بروز تنگى نفس و سىانوز مى شوند.
4 اختلال مرکز تنظىم کنندهٔ تنفس در بصل النخاع در اثر بىمارى هاىى چون فلج اطفال،انسفالىت، مننژىت و بعضى از سموم و داروها سبب تنگى نفس و سىانوز مى گردد.
5 علت بروز سىانوز همىشه تنگى نفس و اختلال تنفسى نىست بلکه مصرف بعضى از داروها،اختلالات مادرزادى هموگلوبىن، سرمازدگى، شوک، کندشدن جرىان خون در اندام هاى بدن و مخلوط شدن خون تىره و روشن در بىمارى هاى مادرزادى قلب نىز موجب پىداىش سىانوز مى گردند.

کم خونى
کم خونى که با پرىدگى رنگ و کاهش قرمزى مخاط لب ها و لاله گوش و کف دست ها و پاهامشخص مى شود، در اثر کاهش هموگلوبىن خون به وجود مى آید. مقدار طبیعى هموگلوبىن در کودکان بین 14 12 گرم درصد مىلى لیتر خون است. در کم خونى مقدار هموگلوبىن از 12 گرم درصد کمترمى شود.کم خونى به سه نوع خفىف (هموگلوبین 12 10 گرم) و متوسط(هموگلوبىن 10 8 گرم) وشدىد (هموگلوبىن کمتر از 8 گرم) درصد مىلى لیتر خون تقسىم مى شود.کودک مبتلا به کم خونى شدىد، بى اشتها و کم حوصله مى شود و نسبت به بازى و حرکت علاقهٔ زىیادى نشان نمى دهد.

دلایل بروز کم خونى
کم خونى به دلاىل زىر به وجود مى آید:
1 ساخته نشدن گلبول قرمز در مغز استخوان :به دلىل اشغال مغز استخوان توسط سلول هاى سرطانى مانند بىمارى لوسمى(سرطان خون) و ىا نبودن مواد لازم براى تشکىل هموگلوبىن. مانند کم خونى، فقرآهن و نىز کم خونى ناشى از کمبودB12.

2 تخرىب گلبول هاى قرمز در خون محىطى :طول عمر متوسط گلبول قرمز در ىک شخص سالم 120 110 روز است؛ امّا در بعضى از بىمارى ها که به آن بىمارى هاى همولى تىک گفته مى شود گلبو ل هاى قرمز زودتر از موعد معىن از بىن مى روند و کم خونى اىجاد مى شود. مهم ترىن اىن بىمارى هاعبارت است از:

الف اختلالات مربوط به هموگلوبىن مثل تالاسمى ماژور و کم خونى داسى شکل؛

ب عفونت هاى انگلى مثل مالارىا؛

ج اختلالات آنزىمى مثل فاویسم

3 کم خونى ناشى از خونرىزى ها :در اىن دسته از بیمارى ها، گلبول هاى قرمز به طور حاد و یا مزمن از طرىق خونرىزى از بدن دفع مى شوند. در اثر کاهش گلبول هاى قرمز بدن، کم خونى عارض مى گردد.

بىمارى هاى شاىع کودکان/ مؤلفان:عزىزالله باطبى، احمدرضا زمانى.

(تعداد کل بازدید 9 بار ، 1 بازدید امروز)

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید