روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی

0
6798
آیا افراد در حالت کما علائم هوشیاری دارند؟ بررسی روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی و روش بررسی نمره هوشیاری در کما در سایت اطلاعات پزشکی طب لاین - هوشیاری بیماران کمایی
آیا افراد در حالت کما علائم هوشیاری دارند؟ بررسی روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی و روش بررسی نمره هوشیاری در کما در سایت اطلاعات پزشکی طب لاین

روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا طی تحقیقات انجام شده و بررسی های انجام شده به شرح زیر است. در ادامه درباره حساسیت بیماران کمایی و به صدا بیشتر صحبت میکنیم. آیا بیماران کمایی با شنیدن صدای عزیزان خود در روزهای متمادی و به مدت مشخص علائم هوشیاری را به مرور نشان میدهند؟ آیا علائم هوشیاری در حالت کما نشان داده میشود؟ روش بررسی نمره هوشیاری در کما چگونه است؟ نتیجه این تحقیقات را در ادامه مقاله روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی سایت اطلاعات پزشکی طب لاین بخوانید.

هوشیاری بیماران کمایی

 کما با عوارض متعددی در عملکردهای شناختی، ادراکی و حسی همراه است. محرومیت حسی نیز یکی دیگر از عوارض تهدید کننده بیماران کمایی است که عوارض مذکور را تشدید می نماید. بسیاری از عوارض کما بواسطه به کارگیری برنامه های تحریک حسی قابل پیشگیری است اما شناخت و به کارگیری بهترین برنامه تحریک حسی اهمیت دارد. علائم هوشیاری در حالت کما را در ادامه این تحقیقات در سایت اطلاعات پزشکی طب لاین بررسی کرده ایم.

هدف این مطالعه تعیین تأثیر تحریکات شنوایی با صداهای آشنا بر روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز به کارگیری این تحریکات می باشد. اما روش بررسی روند چگونه است؟ در ادامه درباره این موضوع در سایت اطلاعات پزشکی طب لاین بخوانید.

روش بررسی نمره هوشیاری در کما

 در این کارآزمایی بالینی، نمونه های پژوهش 30 بیمار بستری در بخش‌های ICU بیمارستان های شریعتی و سینا بودند که به روش نمونه گیری در دسترس به مطالعه وارد شده و به صورت تصادفی با همسان سازی گروهی هم زمان در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند.

بیماران گروه آزمون با نواری ضبط شده از صدای فرد مورد علاقه شان در خانواده (روزانه دو بار و هر بار به مدت 5 تا 15 دقیقه) تحریک شدند اما بیماران گروه کنترل به جز صداهای معمول محیط بخش، تحریک شنوایی خاصی دریافت نکردند. ابزار بررسی سطح هوشیاری، مقیاس کمای گلاسکو ( GCS ) بود که بوسیله آن نمره هوشیاری بیماران گروه آزمون قبل و بعد از هر جلسه تحریک (چهار بار در روز) ارزیابی شد. نمره هوشیاری بیماران گروه کنترل نیز روزانه 4 بار با فواصل زمانی مشابه گروه مداخله ارزیابی شد.هم زمان با ارزیابی مقیاس کمای گلاسکو، علائم همودینامیک نیز ارزیابی گردید.

یافته ها و نتایج تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی

 نتایج بررسی های انجام شده بر تغییرات نمره هوشیارنشان داد، در گروه آزمون اختلاف آماری معنی داری بین میانگین روزانه نمره های هوشیاری واحدهای مورد پژوهش طی 14 روز وجود داشت (001/0 P< )، حال آن که میانگین روزانه نمره های هوشیاری بیماران در گروه کنترل طی 14 روز تغییر بارزی نداشت (86/0 P= )

از بررسی های انجام شده میتوان نتیجه گیری کرد که با توجه به این که به کارگیری تحریکات شنوایی با صدای آشنا با بهبود نمره هوشیاری بیماران کمایی مورد مطالعه در گروه آزمون همراه بوده است، توصیه می شود در صورت امکان شرایط لازم جهت دریافت تحریکات شنوایی آشنا برای بیماران کمایی بستری در بخش های ICU از طریق ملاقات مستقیم اعضای خانواده از بیمارشان یا پخش نوارهای ضبط شده از صدای ایشان فراهم گردد.

طب لاین گروه کادر درمان بیماری و متخصصین علوم پزشکی و پرستاری :

گروه آموزشی علوم پزشکی ، کادر درمان پرستاری و روانشناسی طب لاین ،ارائه دهنده انواع پکیج های پزشکی ، پرستاری و داروشناسی با بهترین کیفیت میباشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر مباحث پزشکی میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

اینستاگرام گروه کادر درمان بیماری با متخصصین علوم پزشکی و پرستاری طب لاین

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید