عوامل تسهيل گر و بازدارنده مراقبت خانوادگي از سالمندان آسيب پذير در منزل: تجربه زنان مراقب

0
6
-خانواده-سالمندان-چالش ها-زن-نقش زنان-در-مراقبت-آسیب های خانواده-آموزش-پرستاری
-خانواده-سالمندان-چالش ها-زن-نقش زنان-در-مراقبت-آسیب های خانواده-آموزش-پرستاری

چكيده :

هدف: با افزايش جهاني جمعيت سالمندان، مراقبت خانوادگي از اجزائ مهم مراقبت طولاني مدت به حساب آمده و زنان به عنوان اصلي ترين مراقبين خانوادگى، عهده دار اين امر شده اند. مطالعه كيفي عوامل تسهيل گر و باز دارنده اي كه در فرايند مراقبت خانوادگي موثر مي باشند، مي تواند تصوير روشن تري از نياز و تقاضاي مراقبين فراهم كرده و بدين ترتيب منجر به تدبير موثرتر وسياستگذاري كيفي تر براي ارتقائ سلامت زنان مراقبت دهنده و سالمندان گردد-خانواده-سالمندان-چالش ها-زن-نقش زنان-در-مراقبت-آسیب های خانواده-آموزش-پرستاری –

روش بررسي: بر اساس مطالعه كيفي گراندد تئوري، تجربيات زيسته 12 مراقب زن از طريق مصاحبه عميق نيمه ساختاري ومشاهده در عرصه جمع آوري و بازنويسي گرديد و بر اساس رويكرد استراوس و كوربين 1998 تحت كد گذاري باز، محوري وانتخابي قرار گرفت. جهت حصول دقت در مطالعه از روشهاي مرور و تاييد مطالب توسط شركت كنندگان، اعتبار پژوهشگر ،وابستگي يافته ها، بررسي طولاني و مشاهده مداوم، تلفيق در روشهاي جمع آوري داده ها و نظرات تكميلي همكاران استفاده شد.خرید و دانلود بسته فیلمهای آموزشی مراقبت از سالمند در منزل
يافته ها: مراقبين در طول تجربه فرايند مراقبت از سالمند عضو خانواده خود، با دو دسته عوامل تسهيل گر و بازدارنده روبروبودند. كد هاي به دست آمده در 9 زير طبقه شامل آگاهي از نحوه مراقبت، ويژگي هاي فردي مراقب و سالمند، تجربه بار مراقبتي، سابقه ارتباطي موثر بين مراقب و سالمند، شبكه حمايتي خانوادگي، مشاركت خانوادگي، سيستم حمايتي رسمي، زمينه مراقبت در منزل و سيستمهاي بهداشتي و مراقبتي رسمي ويژه سالمندان طبقه بندي شدند كه هريك حسب ماهيت سبب تسهيل و يا ممانعت در فرايند مراقبت خانوادگي مي شدند. بر اساس ويژگي، زير طبقات در 3 طبقه اصلي عوامل فردي، خانوادگي و خارجي دسته بندي شدند.
نتيجه گيري: عوامل تسهيل گر و باز دارنده بنا بر ماهيت خود با ايجاد سهولت و يا صعوبت در ارايه مراقبت به سالمند توسط زنان مراقب، مي توانند بر چگونگي تجربه آنان موثر باشند. بر اساس يافته هاي حاصل از تجارب دشركت كنندگان تقويت عوامل تسهيل گر از طريق جلب مشاركت ساير اعضاى خانواده، حمايت رواني و اجتماعي مراقبين، ارتقاى دانش مراقبين از طريق آموزش نحوه مراقبت، تامين امكانات و تسهيلات، تمهيد بسترمناسب مراقبت و طراحي سيستمهاي مراقبتي كار آمد دوستدار سالمند و خانواده سبب توفيق بيشتر مراقبين در ارايه مراقبت به سالمند عضو خانواده مي گردد.
كليد واژه ها: سالمند آسيب پذير، عوامل تسهيل گر، عوامل باز دارنده، مراقبت خانوادگي، گراندد تئوري

دكتر فرحناز محمدي  ، دكتر فاطمه دباغي  ، دكتر منصوره ياد آور نيكروش

https://www.instagram.com/tebline24/

File name : -تسهيل-گر-و-بازدارنده-مراقبت-خانوادگي-از-سالمندان-آسيب-پذير.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید