test

تستهای انعقادی

تستهای انعقادی عبارتند از موارد زیر: بررسی روند انعقاد: تست های روتینPLT count, PT, PTT,BT . به پلاکت زیر صد هزار ترومبوسیتوپنی گفته می شود و...

نکات آزمایشگاهی برای پرستاران

کراتینین،سرم Creatinine,Serum مقادیر مرجع زنان : ۰/۶ تا ۰/۹ mg/dl مردان : ۰/۸ تا ۱/۲ mg/dl مقادیر بحرانی کمتر از0/4 mg/dl یا2/8  mg/dl چه زمانی⬆️ کراتینین بیش از mg/dL ۲ نشونه این...

چطور ممكن است كه گروه خونی مادر و پدر o باشه و جنین A؟

 در مواقعی که از نظر تئوری این شبهه پیش می آید که گروه خون فرزندی بر اساس اصول توارث گروه خون ، با گروه...
1,024طرفدارانمی پسندم
2,120دنبال کننده ها دنبال کردن
345دنبال کننده ها دنبال کردن
550مشترک هااشتراک
- Advertisement -