مقايسه تاثير ساکشن لوله تراشه با انواع نرمال سالین بر ضربان قلبي

0
494
ساکشن راه هوایی-ضربان قلبي
ساکشن راه هوایی-ضربان قلبي

بررسی ضربان قلبی هنگام ساکشن راه هوایی با انواع سرم نرمال سالین

مقايسه تاثير ساکشن راه هوایی با و بدون محلول نرمال سالين بر ضربان قلبي و درصد اشباع هموگلوبين: ريختن نرمال سالين داخل تراشه، قبل از ساکشن کردن، يک مداخله سنتي پرستاري است. اين مطالعه با هدف «بررسي تاثير ساکشن لوله تراشه، با محلول نرمال سالين و بدون محلول نرمال سالين بر ضربان قلبی و ميزان اشباع هموگلوبين» انجام شد.

استفاده از نرمال سالین در ساکشن کردن راه هوایی

 اين مطالعه نيمه تجربي با طرح متقاطع بر روي پنجاه بيمار ترومايي بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد باهنر شهر کرمان در سال 1388 انجام شد. براي هر بيمار، ساکشن يک بار با پنج ميلي ليتر محلول نرمال سالين و يک بار بدون محلول انجام شد. ضربان قلبی و ميزان اشباع هموگلوبين به ترتيب يک، دو و پنج دقيقه قبل و بعد و حين ساکشن توسط دستگاه هاي مونيتورينگ استاندارد اندازه گيري و ثبت شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي تي زوج و تي مستقل و SPSS17 استفاده شد.

يافته ها: در هر دو گروه ضربان قلب بعد از ساکشن افزايش داشت و در گروهي که نرمال سالين دريافت کرده بود اندکي بيشتر بود ولي تفاوت آماري معني دار نبود. تغييرات منفي اشباع هموگلوبين در گروهي که از نرمال سالين استفاده شد در مقايسه با گروهي که استفاده نشد بيشتر بود (p<0.05).

نتيجه گيري: محلول نرمال سالين قبل از ساکشن مي تواند کاهش اشباع هموگلوبين با اکسيژن را به همراه داشته باشد و بهتر است براي رقيق کردن ترشحات از راه کارهاي مناسب تري مثل مرطوب کردن هواي دمي استفاده کرد تا عوارض آن به حداقل برسد.

مقايسه تاثير ساکشن لوله تراشه با و بدون محلول نرمال سالين بر ضربان قلبي و درصد اشباع هموگلوبين

https://www.instagram.com/tebline24/

رفيعي حسين, ايرانمنش صديقه, سبزواري سكينه*

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید