ارتباط آسیب پذیری و کیفیت زندگی در سالمندان بیمار بستری در بیمارستان

0
25
ارتباط آسیب پذیری و کیفیت زندگی در سالمندان بیمار بستری در بیمارستان - مقاله -پژوهشی- پزشکی- پرستاری - مراقبت - بیماری- بیمارستان- سالمند
ارتباط آسیب پذیری و کیفیت زندگی در سالمندان بیمار بستری در بیمارستان - مقاله -پژوهشی- پزشکی- پرستاری - مراقبت - بیماری- بیمارستان

چکیده

مقدمه:یکی از این پیامدهای مورد انتظار سالمندی جمعیت، افزایش شیوع آسیب پذیری است. عوامل مختلفی بر کیفیت زندگی می تواند تاثیر بگذارند و احتمالا آسیب پذیری یکی از آنان است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط آسیب پذیری و کیفیت زندگی در و سالمندان بستری در بیمارستان انجام شد _مقاله -پژوهشی- پزشکی- پرستاری – سالمند – مراقبت – بیماری- بیمارستان

روش کار:

این یک مطالعه نوع توصيفی از نوع مقطعی است که بر روی 120 نفر از سالمندان بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران که به روش در دسترس وارد مطالعه شدند، انجام شد. داده های از طریق پرسشنامه شاخص آسیب پذیری تیلبرگ(Tilburg Frailty Index) و پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی( SF-12) جمع آوری شد. داده ه با آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.خرید و دانلود بسته فیلمهای آموزشی مراقبت از سالمند در منزل

یافته ها:

2/ 64 درصد سالمندان مرد بودند. میانگین سنی سالمندان شرکت کننده در مطالعه 11 / 8 ± 3/ 68 بود. 5/ 62 درصد نمونه های پژوهش، آسیب پذیر بودند. کیفیت زندگی با آسیب پذیری همبستگی منفی و معنی دار آماری داشت (r=-0/72 ،P>0/001).

نتیجه گیری:

براساس یافته ها، اکثر سالمندان مطالعه آسیب پذیر بودند. آسیب پذیری با کیفیت زندگی ارتباط معکوس داشت بدین معنا که با افزایش آسیب پذیری، کیفیت زندگی افت می کند و لذا بررسی و سعی در جهت رفع آن می تواند، چگونگی زندگی سالمندان را ارتقا دهد.مقاله -پژوهشی- پزشکی- پرستاری – مراقبت -سالمند- بیماری- بیمارستان

کلیدواژه ها: سالمند، کیفیت زندگی، آسیب پذیری.

https://www.instagram.com/homecare_elderly_sick/

File name : ارتباط-آسیب-پذیری-و-کیفیت-زندگی-در-سالمندان-بیمار-بستری-در-بیمارستان.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید