جزوه آموزشی غذا و دارو

0
322
جزوه آموزشی غذا و دارو-پزشکی-پرستاری-دارو-تغذیه-آموزش-جزوه درسی-فارماکولوژی-مراقبت
جزوه آموزشی غذا و دارو-پزشکی-پرستاری-دارو-تغذیه-آموزش-جزوه درسی-فارماکولوژی-مراقبت

جزوه آموزشی غذا و دارو

متاسفانه خواسته يا ناخواسته مصرف دارو در كشور ما بسيار بيشتر از حدود متعارف و علمي آن مي باشد در كنار آن خود درماني، الگو برداری مصرف از اطرافيان، مصرف داروهای بيماری های مشابه و مسائلي از اين قبيل، باعث شده نه تنها داروها و به جا مصرف نشوند در بسياری از موارد بدون رای و نظر پزشک مصرف شود-جزوه آموزشی غذا و دارو-پزشکی-پرستاری-دارو-تغذیه-آموزش-جزوه درسی-فارماکولوژی-مراقبت

در بسياری از موارد روش مصرف آنها نيز اصولي نباشد در كنار اين مسائل عدم توجيه بيمار به نحوه و روش مصرف داروی تجويز شده توسط پزشک معالج و داروخانه نيز مزيد بر علت مي باشد و اخيرا نيز مصرف خودسرانه داروهايي بنام داروهای گياهي نيز در بين مردم بسيار شايع شده است و صد متاسفانه مردم نيز بسيار استقبال مي كنند هيچ وقت اين موضوع را در نظر نمي گيرند كه خود غذاها اگر صحيح، اصولي و به جا مصرف شوند ضمن اينکه نيازهای غذايي بدن را تامين مي كنند در ضمن آن مي توانند نقش دارو را نيز در بدن ايفا نمايند بدون آنکه عارضه ای مشابه عارضه مصرف داروها را داشته باشند.

کاهش عوارض دارويی در سالمندان

حال كه نظر مردم به مصرف دارو و اعتقاد به درمان آنها بيشتر از درمان غذايي مي باشد لااقل لازم است كه مورد و زمان مصرف داروها و اصول توام مصرف كردن آنها با يکديگر و با غذاها بايستي بصورت صحيح و علمي دانسته شود. تاثيرات نامطلوب مواد غذايي بر جذب و اثربخشي دارو ها از يک سو و عوارض جانبي نامطلوب بعضي دارو ها و افزايش خطر سوء تغذيه از سويي ديگر، بر اهميت شناخت واكنش متقابل دارو – غذا مي افزايد . از طرفي برخي مواد غذايي باعث بهبود جذب دارو ها و يا كاهش عوارض گوارشي آنها مي گردند كه مي تواند مطلوب باشد . بنابر اين توجه به شناخت اثرات متقابل داروها و مواد غذايي حائز اهميت است.

جزوه آموزشی غذا و دارو-پزشکی-پرستاری-دارو-تغذیه-آموزش-جزوه درسی-فارماکولوژی-مراقبت

https://www.instagram.com/tebline24/

 

 

File name : تداخل-غذا-و-دارو.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید