ابزاربرادن درارزیابی زخم بستر

0
46
ابزاربرادن درارزیابی زخم بستر
ابزاربرادن درارزیابی زخم بستر

ابزاربرادن درارزیابی زخم بستر

زخم فشاری جراحت موضعی پوست یا بافت زیرین برروی زائده استخوانی درنتیجه فشاریا ترکیبی از فشارونیروهای خردکننده میباشد .به عبارت دیگر مهمترین اثر بی حرکتی برروی پوست با ایجادزخم فشاری مطرح میگردد.درواقع هنگامی که بافتهای نرم بدن انسان در میان دولایه حمایت کننده خارجی )بستریا صندلی(ولایه داخلی )اسکلت(مدت طولانی فشرده شود،زخم فشاری ایجادمیشود.حداقل زمان ایجادزخم فشاری درمددجویان از نیم الی دوساعت متغییراست

زخمهای فشاری براساس عمق بافت صدمه دیده با دودسته تقسیم میشوند :عمقی وسطحی .

*زخم فشاری عمقی:ازبافت زیرجلدی برجستگیهای استخوانی شروع شده وسپس به سمت لایه های فوقانی پوست گسترش می یابند)توده سفت درزیرپوست وتغییررنگ پوست به صورت بنفش رنگ (*زخم فشاری سطحی :ازپوست شروع شده ودرصورت عدم درمان به بافتهای زیرین گسترش مییابند.به 4 درجه تقسیم میشوند.

مقیاس برادن برترین سیستم نمره گذاری است که خطر توسعه زخم فشاری رادر بیمارارزیابی میکند. وباید درزمان پذیرش بیماردربیمارستان /بخش بستری وقضاوت بالینی پزشک معالج انجام شود.این ابزار)مقیاس (دارای شش معیارارزیابی سیستماتیک است. هرحیطه از نمره یک )خیلی بد( تا چهار )خوب ( نمره گذاری میشودونمرات پائین نشانگر بالاترین شرایط خطر است . این ابزار درراستای خط مشی ارتقاء ایمنی بیماران وارزیابی مستمر ویکپارچه بیماران میباشد.

معیارهاي ارزیابی برادن امتیاز

 A:ارزیابی سطح هوشیاری

  کاملا محدود: عدم پاسخ به محرك دردناك ) به دلیل کاهش هوشیاری دریافت سداتیو کاهش توانایی احساس درد در بدن- نمره   (  5

خیلی محدود : پاسخ به تحریکات دردناك ) عدم برقراری ارتباط بی قراری محدودیت در احساس درد بیش از نصف بدن- نمره   ( 2

کمی محدود: گاها به دستورات کلامی پاسخ میدهد- نمره    3

بدون محدودیت : به دستورات کلامی پاسخ داده ودردرا بیان میکند- نمره  4

B :ارزیابی رطوبت پوست

رطوبت مداوم : ملحفه ولباس بیمار،همواره مرطوب میباشد- نمره    5

خیلی مرطوب : ملحفه ها درهرشیفت ،به دلیل خیس بودن تعویض میشود- نمره   2

گاهی مرطوب : ملحفه ها حداقل یکباردرروزبه دلیل خیس بودن ،تعویض میشود- نمره    3

بندرت مرطوب : پوست معمولا خشك است ،ملحفه ها طبق روتین بدون خیس بودن تعویض میشود- نمره    4

 : Cارزیابی میزان فعالیت فیزیکی

محدود به تخت : استراحت مطلق) CBR –بدون تحرك .( نمره 5

محدود به صندلی : باید با کمك صندلی چرخدارحرکت کند. نمره 2

گاهی راه می رود : گاهی در طول روز باکمك راه میرود. ) اکثرساعات را در تخت می گذراند (نمره3

مکررا راه می رود : مرتبا به طورمستقل راه میرود. نمره 4

 D:  ارزیابی توانایی درتغییرپوزیشن

کاملا بی حرکت : بدون کمك حتی قادر به تغییرات اندك در وضعیت بدن یا اعضا نمی باشد. نمره 5

حرکت بسیار محدود : گاهی تغییرات کمی را به بدن یا اعضا باکمك می دهد . نمره 2

اندکی محدود : بدون کمك تغییرات اندکی را بطور مکرر در بدن و اعضایش ایجاد می کند . نمره 3

بدون محدودیت : بدون کمك مکررا ومستقل پوزیشن خود را تغییر می دهد. نمره   4

:E ارزیابی تغذیه

بسیار کم : تغذیه بیمارکاملا ناکافی است ممکن است روزها NPO باشد. نمره 5

ناکافی : تغذیه ناکافی ازراه دهان یا ازطریق NGT نمره 2

کافی : تغذیه کافی به طوری که بیش از نصف غذایش را میخورد. نمره 3

عالی : تغذیه کاملا خوب ،همه وعده های غذایی را به طور کامل میخورد. نمره 4

: F  ارزیابی اصطکاک وسایش پوست

مشکل دار : همواره موقع جابجایی روی ملحفه کشیده میشود. نمره  5

مشکل احتمالی : موقع جابجایی گاها کمك میکندولی باز هم قسمتهایی از بدن بیمارروی ملحفه کشیده میشود. نمره 2

بدون مشکل : به طورکامل قادربه بلندکردن بدن خود میباشد وروی ملحفه سائیده نمیشود. نمره3

 

امتیاز در بیماران مختلف جهت تشخیص خطر ایجاد زخم فشاري

 جهت امتیاز در بیماران عادی- کمتر یا مساوی16

امتیاز در بیماران بخشهای ویژه- کمتر یا مساوی 15

امتیاز در بیماران مسن -کمتر یا مساوی 18

 

نتایج ارزیابی باابزاربرادن

خطربسیاربالا: نمره 6_9

خطربالا : نمره10_12

متوسط: نمره13_14

پیشگیرانه: نمره 15_18

بدون خطر:نمره 19_23

(تعداد کل بازدید 6 بار ، 1 بازدید امروز)

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید