عوامل محدود كننده خانواده در مراقبت از سالمند: يك تحليل درون مايه اي

0
2
عوامل-محدود-كننده-خانواده-در-مراقبت-از-سالمند-آموزش-مقاله
عوامل-محدود-كننده-خانواده-در-مراقبت-از-سالمند-مقاله

عوامل محدود كننده خانواده در مراقبت از سالمند: يك تحليل درون مايه اي
شهناز پولادي  ، منيره انوشه  ، انوشيروان كاظم نژاد  ، آرمين زارعيان 

چكيده
مقدمه: تحولات ساختار خانواده، زمينه هاي تغيير در نقش هاي خانواده و چالش هاي مراقبت از سالمند را ايجاد مي نمايد. بدين منظور هدف پژوهش حاضر، كشف عوامل محدود كننده خانواده در مراقبت از سالمند بود-مقاله- سالمندان-مراقبت-پرستاری-آموزش-سالمند روش : اين مطالعه كيفي، تجربيات 11 عضو مراقبت كننده از سالمند در خانواده بود كه از طريق مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته در سال 1390-91 انجام پذيرفت. پس از كسب رضايت نامه، داده ها جمع آوري، ضبط و بازنويسي شد و بر اساس روش تحليل درون مايه اي Braun و Clarke مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جهت حصول دقت و استحكام داده ها، معيار مقبوليت، قابليت انتقال، قابليت وابستگي و قابليت اعتماد  داده ها بررسي گرديد.
يافته ها: در مطالعه حاضر وضعيت جسماني نامناسب، اختلالات رفتاري، نارسايي دانش، تجربه ناكافي، مشكلات اقتصادي، مشكلات محيط فيزيكي، مشغله زياد، نارسايي حمايت بستگان و دوستان و نارسايي حمايت هاي رسمي به عنوان عوامل محدود كننده خانواده استخراج شد.خرید و دانلود بسته فیلمهای آموزشی مراقبت از سالمند در منزل
نتيجه گيري: مشكلات فردي اعضاي خانواده و عوامل تضعيف كننده شرايط اجتماعي و خانوادگي آنان در مراقبت از سالمند مبين ضعف زيرساخت هاي نظام سلامت خانواده و بهره برداري ناكافي از پتانسيل هاي موجود جهت حمايت از فرزندان در مراقبت از سالمند مي باشد. نقش مؤثر پرستاران در كشف راهكارهاي نوين اجرايي با هدف كاهش خلأ بين نيازمندي هاي افراد با پتانسيل هاي موجود، گام مؤثري در تقويت زيرساخت هاي نظام سلامت خانواده خواهد بود. بدين منظور جهت تكميل نتايج اين مطالعه، انجام مطالعات اقدام پژوهي در سطوح مديريت هاي نظام سلامت خانواده به منظور بررسي پتانسيل هاي موجود و ارايه راهكارهاي اجرايي توصيه مي گردد.
كليد واژه ها: خانواده، مراقبت، سالمند، عوامل محدود كننده، تحليل درون مايه اي-
مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت 1392

مقاله- مراقبت-پرستاری-آموزش-https://www.instagram.com/tebline24/

 

File name : -محدود-كننده-خانواده-در-مراقبت-از-سالمند.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید